PLANTA - FUTOG PROJEKTOVANJE I IZRADA NOVOG IZVORIŠTA ZA VODOSNABDEVANJE

INVESTITOR

”DIJAMANT AGRAR” – Zrenjanin

VREDNOST PROJEKTA

50.000,00€

LOKACIJA

Srbija

PERIOD IZRADE

2009 - 2010

OPIS PROJEKTA

U cilju rešavanja problema nedostatka vode za vodosnabdevanje, protivpožarnu zaštitu i druge potrebe farme PC”PLANTA” u Futogu izvršena je izrada potrebne tehničke dokumentacije za izradu, opremanje i povezivanje dva vodozahvtna bunara.

Tehnička dokumentacija je obuhvatila izradu: Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja, Glavnog projekta izrade, opremanja i povezivanja bunara.

Prvi bunar, Bp-2 izveden je u periodu od 15-18.10.2009. godine. Bunar dubine 45 m sa kapacitetom od 20 l/s koristi se za protivpožarnu zaštitu, kao tehnička voda.

Bunar Bd-3 izveden je u periodu od 19-22.10.2009.godine. Bunar dubine 82 m sa kapacitetom od 3 l/s koristi se za vodosnabdevanje farme.

Bunari su opremljeni bunarskim šahtovima sa potrebnom hidro-mašinskom i elektro opremom. Deo opreme za hlorisanje i upravljenje radom bunara sa rezervnim izvorom električne energije nalazi se u posebnom objektu.

Za potrebe praćenja kvaliteta životne sredine i uticaja farme na podzeme vode izvedena je izrada dva osmatračka objekta – pijezometra dubine 10 m.