IDEJNI PROJEKAT SA STUDIJOM OPRAVDANOSTI ZA REGIONALNU DEPONIJU U SUBOTICI

INVESTITOR

IFC, Washington DC, USA

VREDNOST PROJEKTA

100.000,00€

LOKACIJA

Srbija

PERIOD IZRADE

2010-2011

OPIS PROJEKTA

Nakon uspešno završenog “Generalnog projekta sa prethodnom studijom opravdanosti”, pristupili smo izradi Idejnog projekta sa studijom opravdanosti za regionalnu deponiju u Subotici. Regionalna deponija će opsluživati subotički region za upravljanje otpadom koji je prvobitno brojao 6 opština (Opština Bačka Topola, Opština Kanjiža, Opština Mali Iđoš, Opština Senta, Opština Subotica i Opština Čoka). Pored ovih 6 opština, naknadno je uključena i opština Novi Kneževac, te sada region broji oko 280.000 stanovnika, po popisu iz 2002. god.

Generalnim projektom i PSO obrađene su dve potencijalne lokacije za regionalnu deponiju. Pošto se pokazalo da je lokacija u Bikovu povoljnija za izgradnju ovakve vrste objekta, Idejni projekat ima zadatak da detaljno razradi tehničko rešenje kompleksa deponije i obezbedi kvalitetnu podlogu za izradu Glavnog projekta. Tehničko rešenje predvideće savremen centar za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom sa svim neophodnim sadražajima kao što su: postrojenje za separaciju otpada, kompostana, mehaničko-biološki tretman (MBT), postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, reciklažno dvorište, telo deponije sa sistemom za prikupljanje procednih voda, izolacijom dna, sistemom za degazaciju itd.

*Regionalni centar za upravljanje otpadom u Celju, Republika Slovenija

Studijom opravdanosti projekat će biti sagledan i sa socijalnog, ekonomskog, ekološkog i institucionalnog aspekta. Osim toga, biće napravljen plan za implementaciju projekta regionalnog upravljanja otpadom, u saglasnosti sa srpskim i EU zakonodavstvom, propisima i zakonima.