IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KOŽARE "RUMA"

INVESTITOR                                                   

A.D. Kožara “RUMA”

VREDNOST PROJEKTA

25.000,00€

LOKACIJA

Srbija

PERIOD IZRADE

2008.

OPIS PROJEKTA

Kožarska industrija spada među najveće industrijske zagađivače. Karakteristika svih kožarskih industrija je da se u samim tehnologijama ne može mnogo šta izmeniti da bi se smanjila, kako potrošnja čiste vode, tako i produkcija velike količine veoma zagađenih otpadnih voda.

U toku procesa prerade kože, koriste se: natrijum - sulfid, natrijum - hlorid, mineralne i organske kiseline, prirodna i sintetička štavila, ulja i masti, enzimska sredstva, boje i dr. Svi ovi agensi stupaju u hemijske reakcije sa kožom, ali deo njih ostaje neiskorišćen i detektuje se kasnije u otpadnoj vodi kožare. Zbog toga. otpadne vode kožarske industrije karakteriše, po pravilu, veoma visoko organsko opterećenje izraženo preko BPK5 i HPK, visok sadržaj azota i njegovih jedinjenja, fosfora, suspendovanih materija, hromnih soli, hlorida, sulfata, ulja i masti i, naravno, čvrstog otpada.

U cilju rešavanja problema zbrinjavanja otpadnih voda, Kožara „RUMA“ je pristupila izradi Idejnog i Glavnog projekta Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Projekat predviđa:

Na liniji vode:

- Mehaničko prečišćavanje;

- Fizičko-hemijski tretman;

- Biološko prečišćavanje sa uklanjanjem nutrijenata;

Na liniji mulja:

- Mehaničko ugušćivanje;

- Dehidrataciju na trakastoj filter presi;

Predviđena je fazna izgradnja uređaja:

I faza - do kvaliteta za upuštanje u gradsku kanalizaciju

II faza - u skladu sa Vodoprivrednim uslovima za upuštanje prečišćene otpadne vode u prirodni recipijent.