IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT REGULACIJE SREMAČKOG POTOKA

INVESTITOR                                                                                                                            

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

VREDNOST PROJEKTA

15.000,00€

LOKACIJA

Beograd - Srbija

PERIOD IZRADE

2008.

OPIS PROJEKTA

Sliv Ostružničke reke nalazi se na jugozapadnom delu grada Beograda. Kod naselja Ostružnica završava ulivom u reku Savu. U okviru sliva Ostružničke reke razlikujemo sledeće pritoke: potok Pupovac, Sremački potok i Moštanički potok.

U okviru projekata vršena su detaljna geološka istraživanja koja su obuhvatila analizu rezultata ranijih istraživanja (geoloških, inženjerskogeoloških, geotehničkih i hidrogeoloških), inženjerskogeološko kartiranje terena, izradu istražnih bušotina i jama, kao i sva potrebna laboratorijska ispitivanja.

Sliv Sremačkog potoka je izduženog oblika sa pravcem pružanja jugoistok-severozapad i ukupnom slivnom površinom od 4,65 ha. Karakteriše ga izrazito brdovito-brežuljkasti teren. Sremački potok je bujičnog tipa, karakterističan po značajnim oscilacijama proticajnog profila. Projektom je izvršena regulacija Sremačkog potoka u dužini od 3,5 km.

Za potrebe regulacije izvršeni su hidrološki proračuni i utvrđena merodavne računske velike vode: Q10%= 7.70m3/s, Q2%= 18.69m3/s  i Q1%= 24.22m3/s.     

Podužni profil regulacije Sremačkog potoka iznosi:

     -   km 0+000,00 – km 1+375,00          I=1.5 %  

     -   km 1+375,00 – km 2+344,31          I=1.0 %  

     -   km 2+344,31 – km 3+549,63          I=1.5 %

I pored toga na trasi regulisanog Sremačkog potoka predviđena je izgradnja 20 kaskadnih objekata visine od 0,7 do 1,4 m.

Dimenzionisanje regulisanog proticajnog profila Sremačkog potoka izvršeno je za merodavnu računsku veliku vodu Q1%=24,22 m3/s, uz rezervno nadvišenje od 0,20 m na profilima na kojima je to bilo potrebno.

Poprečni profil korita sastoji se od minor i major korita. Minor korito je dimenzionisamo na Q10%=7,70 m3/s. Usvojeno je jednogubo korito širine 0,90 m u dnu, sa nagibom kosina 1:1,5. Zaštita  minor korita je izvršena armiranobetonskom oblogom MB 30, debljine d=12cm u monolitnoj izvedbi na tampon sloju šljunka debljine 10 cm, prekrivenog geotekstilom tip 150. Kosine major korita se humuziraju i zatravljuju u nagibu 1:5. Ispod humusnog sloja predviđena je ugradnja geotekstila tip 150 i antierozivnog Werkos mat materijala koji se ankeruje u obale potoka.