GLAVNI PROJEKAT NADVIŠENJA POSTOJEĆE ODBRAMBENE LINIJE GRADA NOVOG SADA NA LEVOJ OBALI DUNAVA

INVESTITOR

JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad

VREDNOST PROJEKTA

10.000,00€

LOKACIJA

Srbija

PERIOD IZRADE

2009

OPIS PROJEKTA

Projektnom dokumentacijom je dato rešenje ojačanja i nadvišenje postojećih odbrambenih nasipa, odn. rešenje odbrambene linije Novog Sada od visokih voda Dunava verovatnoće pojave jednom u sto godina (1% visoke vode Dunava) i mobilne odbrane od visokih voda, verovatnoće pojave jednom u hiljadu godina (1%o visoke vode Dunava). Predmetna deonica neposredno štiti gradsko područje Novog Sada tj. područje visokih materijalnih vrednosti, a predstavlja slabo mesto u odbrambenoj liniji jer nasip odn. zid nemaju potrebno nadvišenje u odnosu na stogodišnju veliku vodu.

Ojačanje postojeće odbrambene linije od visokih voda na predmetnoj deonici predviđa se trojako. Zavisno od dela trase predviđa se izgradnja armiranobetonskog zida, odbrambenog nasipa ili ugradnja ankera mobilne opreme za odbranu od 1% i 0,1% visoke vode.

Novoprojektovani zid je dimenzija i oblika prilagođenih kotama terena sa definisanom krunom na 80.60 m.n.m. Armirano betonska konstrukcija zida je fundirana na temeljnoj stopi nad postavljenom hidrauličkom zavesom od metalnih talpi dužine 1m sa profilisanim krajevima. Betoniranje zida vrši se u kampadama sa ubetoniranim dilatacionim spojnicama i ankerima mobilne opreme.

Mobilna oprema je predviđena za 0.1% visoku vodu, sa visinom od 1.0m nad izvedenim armiranobetonskim zidom.

Na delu deonice desne obale kanala DTD predviđena je izgradnja nasipa od koherentnog materijala sa krunom na koti 81.00 m.n.m. širine 10,00 m i poprečnim padom od 0,5% ka branjenoj strani.