GENERALNI PROJEKAT VODOSNABDEVANJA OPŠTINE VRBAS

INVESTITOR

J.P. ”DIREKCIJA ZA IZGRADNJU”- VRBAS

VREDNOST PROJEKTA

3.000.000 dinara

LOKACIJA

Srbija, Vrbas

PERIOD IZRADE

2008-2009

OPIS PROJEKTA

Generalni projekat vodosnabdevanja urađen je sa ciljem da se nedvosmisleno sagleda mogućnost  vodosnabdevanja opštine Vrbas proširenjem kapaciteta postojećeg izvorišta vodovoda na planiranih 250 l/s.

Urbanističkim planom je predviđeno rešavanje pitanja vodosnabdevanja grada Vrbasa i naseljenih mesta u optini Vrbas izradom centralnig sistema vodosnabdevanja u Vrbasu na izvorištu vodovoda na Kucurskom putu.

Zahvatanje dodatnih količina voda treba obezbediti izradom  novih vodozahvata - bušenih bunara. Bunarima će se zahvatati podzemne vode u okviru prve subarteske izdani, do dubine od 70 m.

Za potrebe izrade Generalnog projekta izvedena su obimna istraživanja na širem prostoru izvorišta vodovoda u Vrbasu: praćenje zahvaćenih količina i nivoa podzemnih voda, izvedena je izrada osmatračke mreže pijezometara – 8 pijezometara 560 m bušenja i hidrogeološkog kartiranja, petodnevni grupni test bunara na izvorištu sa praćenjem efekata eksploatacije.

Na osnovu izvedenih radova izvedena je kabinetska obrada i priprema podataka za izradu matematičkog modela izvorišta vodovoda. Matematički model je poslužio za simulaciju trenutnog stanja na istražnom području i modeliranje stanja na terenu za planiranu eksploataciju od 250 l/s.

Date su tri varijante rešenja budućeg vodosnabdevanja opštine Vrbas u skladu sa Urbanističkim planom.