GASOVOD JUŽNI TOK - IZVORIŠTE KOMPRESORSKE STANICE 2 U BAČKOM DOBROM POLJU

INVESTITOR

"South Stream" d.o.o. Novi Sad,

Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" a.d. Beograd

VREDNOST PROJEKTA

90.000,00 €

LOKACIJA

Srbija, Bačko Dobro Polje

PERIOD IZRADE

jan. - mart 2013.g.

OPIS PROJEKTA

Na osnovu projekta primenjenih geoloških istraživanjaizvedeni su radovi na lokaciji izvorišta ”Kompresorska stanica 2 – Bačko Dobro Polje”. Projektovanim radovima definisanji su litoloških članova u profilu do dubine od 100 m i u planu na lokaciji budućeg izvorišta. Izvedno je istražno bušenje sa kontinualnim jezgrovanjem i ugradnjom pijezometarske konstrukcije na tri lokacije do dubine od 100 m. Na osnovu dobijenih rezultata izveden je odabir bunarske konstrukcije i tačno je definisan položaj filtra.

Istraživanja su obuhvatila izradu tri istražno-pijezometarskih bušotina do dubine od 100 m i jednog istražno-eksploatacionog bunara dubine 82 m.

Svrha istraživanja je bila da se definišu geološke i hidrogeološke karakteristike područja istraživanja za potrebe formiranja izvorišta Kompresorske stanice 2 u Bačkom Dobrom Polju. Istažno – eksploatacionim bunarom definisani su uslovi eksploatacije podzemne vode na ovom području, a hemijskim i mikrobiološkim analizama njihov kavlitet.

Područje istraživanja nalazi se oko 2 km severno od Bačkog Dobrog Polja, na 100 m zapadno od puta za Vrbas.

Bušenje bunara Bks-2 reversnom metodom bušenja prečnikom 820 mm do 82 m dubine, sa ugradnjom bunarskih cevi.

Testiranje bunara sa kapacitetom od 22 l/s i kontrola sadržaja suspendovanih materija na ''peskolovu''.