ELABORAT O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA FABRIKE ”METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS” – KIKINDA

INVESTITOR

FABRIKA ”METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS” –

KIKINDA

VREDNOST ELABORATA

1.000.000 dinara

LOKACIJA

Srbija, Kikinda

PERIOD IZRADE

2012

OPIS PROJEKTA

Cilj izrade ovog Elaborata je da se nedvosmisleno sagledaju i definišu zone sanitarne zaštite i to zona neposredne sanitarne zaštite (zona I), uža zona sanitarne zaštite (zona II), šira zone sanitarne zaštite (zona III), kao i da se da predlog mera sanitarne zaštite i uspostavljanja sistema kontrole.

Vodoprivredna osnova Republike Srbije (VOS) je bazni dokument kojim je utvrđena osnovna strategija korišćenja voda, zaštite voda i zaštite od voda na teritoriji Republike Srbije. Osnovni strateški cilj Vodoprivredne osnove je: Održavanje i razvoj vodnog režima kojim se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička, finansijska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu od štetnog dejstva voda, zaštitu voda i korišćenje voda.

Vodoprivredna osnova Srbije ima zadatak da obezbedi ostvarivanje navedenog osnovnog strateškog cilja, vodeći računa o često oprečnim interesima pojedinih vodoprivrednih oblasti i grana i u velikoj  meri suprotstavljenim zahtevima ostalih korisnika prostora.

Baznim planskim dokumentom iz oblasti vodoprivrede, odnosno vodosnabdevanja (Vodoprivredna osnova Srbije, Službeni gl. RS br. 11/02), predviđeno je da se rešavanje potrebe za vodom ovog regiona, odnosno područja grada Kikinde, rešavaju pre svega korišćenjem podzemnih voda.

Izvorište fabrike ”Metanolsko-sirćetni kompleks” – Kikindačine osam bunara dubine do 210 m koji kaptiraju vodonosni horizont u intervalu od 179 – 203 m dubine. U eksploataciji se nalaze 6 bunara koji se naizmenično koriste. Eksploatacioni kapacitet svakog bunara je oko 35 l/s. Prosečna zahvaćena količina podzemnih voda iznosi 71,2 l/s (prosek za mesec juli 2010. godine).

Za potrebe definisanja zona sanitarne zaštite urađen je matematički model za izvorišta.