BAČKI PETROVAC ''AQUA PARK'' - SNIŽENJE NIVOA PODZEMNIH VODA

INVESTITOR

”AQUA TERM INVEST” – Bački Petrovac

VREDNOST PROJEKTA

50.000,00€

LOKACIJA

Srbija, Bački Petrovac

PERIOD IZRADE

april - maj 2011

OPIS PROJEKTA

Izgradnja ''AQUA PARKA'' na ulazu u Bački Petrovac. Za potrebe obezbeđenja izgradnje temeljnih jama za bazene i prateće objekte, dubine do 5 m, izvedeno je sniženje nivoa podzemnih voda. Nivo podzemne vode bio je na 1 m od površine terena, na koti 80,7 mnm. Za potrebe nesmetanog fundiranja objekta izvedeno je sniženje nivoa podzemnih voda za pojedinačne objekte do kote 76,0 mnm, ukupno 4,7 m.

Sniženje nivoa podzemnih voda izvedeno je sa 3 depresionia bunara sa maksimalnim kapacitetom od oko 20 l/s i pomoćnim objektima za prikupljanje procednih voda.

Svi građevinski radovi izvedeni su u SUVOJ temeljnoj jami dubine do 5 m.